เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โปรแกรม dreamweaver

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นราธิป บาลลา

โรงเรียนวัดหัวเวียง(เขมสุทธิวิทยาคาร)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง โปรแกรม dreamweaver

ศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ องค์ประกอบของเว็บไซต์ ใช้โปรแกรมสำเร็จในการสร้าง เว็บไซต์เบื้องต้น สามารถสร้างเว็บไซต์ ที่มีตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิกต่าง ๆ การเชื่อมโยงแบบต่างๆ รูปลักษณะของเว็บเพจ แบบพื้นฐานต่าง ๆ

ปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ เว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สร้างการเชื่อมโยง แทรกตาราง แทรกรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมีเจตคติที่ดีและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์