เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4112320 ปัญญาประดิษฐ์ (2/2557)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
แนว ความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาปัญหาพื้นฐาน วิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ แบบต่างๆ ความรู้พื้นฐานการใช้เหตุผล การค้นหาคำตอบและการวาง แผนงาน เป็นต้น กลยุทธ์การค้นหาขั้นต้น การแทนความรู้ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ภาษาธรรมชาติ การพิสูจน์ทฤษฎีและการควบคุม หุ่นยนต์