homeอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
personperson_add
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอน
person
นางสาว จุฑามาศ ทัศนะศร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1436

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์enlightened


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)