อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์enlightened