ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สอนภาษาไทย