Livestock Production (1)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ สำหรับนิสิตสาขาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 1