Livestock Production (2)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการผลิตสัตว์เศรษฐกิจสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี