การออกแบบสื่อเสียง Audio Production I RMUTI2558

สมศักดิ์ สุคำภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียง ทฤษฎีพื้นฐานของเสียง แหล่งกำเนิดเสียง เสียงที่ใช้ประกอบการผลิตสื่อ

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อเสียง ห้องบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการด้านเสียง การบันทึกเสียงในสภาพแวดล้อม

ที่ควบคุมได้ การปรับแต่งเสียงเพื่อการบันทึกเสียงคุณภาพสูง การตัดต่อเสียง การผสมเสียง การจัดทำสื่อเสียง

รูปแบบต่างๆ การดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ผลิตสื่อเสียง