เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1