ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1