428-523 พหุสังคมกับการบริหารการพัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพหุสังคม วาทกรรม เพศสภาพ อัตลักษณ์ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ของกลุ่มในสังคม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสร้างอัตลักษณ์ร่วมบนพื้นฐานความแตกต่างเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา

Concepts of plural society, discourse, gender, identity and power relations of social groups, cross-cultural communication; estableshing common identity for participatory development administration based diversity