homeการหาข้อมูลทางการตลาด (2201 – 2207)
personperson_add
การหาข้อมูลทางการตลาด (2201 – 2207)

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การหาข้อมูลทางการตลาด (2201 – 2207)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1438

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด  (2201-2207)    จำนวน   3  หน่วยกิต 

4  ชั่วโมง/สัปดาห์    เวลาเรียน   18 สัปดาห์   รวม 54  ชั่วโมง

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)