เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การหาข้อมูลทางการตลาด (2201 – 2207)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด  (2201-2207)    จำนวน   3  หน่วยกิต 

4  ชั่วโมง/สัปดาห์    เวลาเรียน   18 สัปดาห์   รวม 54  ชั่วโมง