home30202 - 0001 การหาข้อมูลทางการตลาด (Marketing Information) ระดับ ปวส. (วิชาปรับพื้น)
person
30202 - 0001 การหาข้อมูลทางการตลาด (Marketing Information) ระดับ ปวส. (วิชาปรับพื้น)

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
30202 - 0001 การหาข้อมูลทางการตลาด (Marketing Information) ระดับ ปวส. (วิชาปรับพื้น)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1438

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

2-2-3
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการหาข้อมูลการตลาด ประเภทและแหล่งข้อมูลการตลาด เครื่องมือการเก็บข้อมูล กระบวนการหาข้อมูลการตลาด การประมวลผลข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การรายงานผลข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการหาข้อมูลการตลาด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)