การหาข้อมูลทางการตลาด (2201 – 2207)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด  (2201-2207)    จำนวน   3  หน่วยกิต 

4  ชั่วโมง/สัปดาห์    เวลาเรียน   18 สัปดาห์   รวม 54  ชั่วโมง