บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้ถึงบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์