เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-401 Seminar in Sociology and Anthropology

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สัมมนาเชิงวิเคราะห์สภาพหรือปัญหาตามแนวสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย เน้นแนวโน้ม ปัญหา และข้อจำกัดบางประการ

Group discussion on sociological or anthropological topics; concepts, theories, research findings; emphasis on trends, problems and limitations.