ผู้สอน
บัณฑิต ไกรวิจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

427-401 Seminar in Sociology and Anthropology


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14386

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สัมมนาเชิงวิเคราะห์สภาพหรือปัญหาตามแนวสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย เน้นแนวโน้ม ปัญหา และข้อจำกัดบางประการ

Group discussion on sociological or anthropological topics; concepts, theories, research findings; emphasis on trends, problems and limitations.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.