ม.1/4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน ดี มีวินัย  cool