คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

นฤมล บุญประเสริฐ

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ)

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน