เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นฤมล บุญประเสริฐ

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ)

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน