ผู้สอน
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

441-211 Introduction to Microeconomics


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14394

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบังคับสำหรับนักศึกษาที่่เรียนสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายและดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาค การคำนวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน ปัญหา การว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงิน และการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกำหนด อัตราแลกเปลี่ยน