การประกันคุณภาพการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557

โสภณ เพ็ชรพวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี