เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สนุกเคมีกับครูจี๊ด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ศิริพร ปาเชน

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมี

2. เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการเรียนรู้วิชาเคมี