homeสนุกเคมีกับครูจี๊ด
personperson_add
สนุกเคมีกับครูจี๊ด

ผู้สอน
นางสาว ศิริพร ปาเชน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สนุกเคมีกับครูจี๊ด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
144

สถานศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมี

2. เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการเรียนรู้วิชาเคมี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)