สนุกเคมีกับครูจี๊ด

ศิริพร ปาเชน

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมี

2. เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการเรียนรู้วิชาเคมี