ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสุภาพร จิตตรง

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จ.น่าน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นม.2