เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

6101413 : หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาปัญหา หรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานเฉพาะเรื่องเช่น ข้อสนเทศและข้อมูล ซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการคำนวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกต์