เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Basic Electronics: Computer Engineering, PSU Phuket

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 241-209Basic Electronics

สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต