Basic Electronics: Computer Engineering, PSU Phuket

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 241-209Basic Electronics

สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต