homeปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
ปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
person
นาง เยาวดี รุ่งเรือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1441

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนผู้เรียน 31 คน ภาคเรียนที่ 6 ครูธีระวัฒน์   ไชยพันธ์ ที่ปรึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)