ปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จำนวนผู้เรียน 31 คน ภาคเรียนที่ 6 ครูธีระวัฒน์   ไชยพันธ์ ที่ปรึกษา