เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มเรียนที่ ๒ วิชา นศ 261 สื่อใหม่ CA 261 New Media

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิรัตน์ คำศรีจันทร์

สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาบัยแม่โจ้

ชั้นเรียนออนไลน์นี้ เป็นชั้นเรียนออนไลน์รายวิชา นศ 261 สื่อใหม่ CA 261 New Media หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้พัฒนา รับผิดชอบดูแล และอาจารย์ผู้สอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาเรียนรู้ในรายวิชา นศ 261 สื่อใหม่ CA 261 New Media ของชั้นเรียนออนไลน์นี้ จะครอบคลุมเนื้อหาและสาระอันว่าด้วยความเป็นมาและวิวัฒนาการของสื่อใหม่ ความสำคัญของสื่อใหม่ การหลอมรวมสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ ผลกะทบของสื่อใหม่ และการประยุกต์ใช้สื่อใหม่ในงานนิเทศศาสตร์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ นวัตกรรมในระบบการสื่อสารสมัยใหม่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต การฝึกปฏิบัติการใช้ระบบการสื่อสารสมัยใหม่ในงานนิเทศศาสตร์ การเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนองานนิเทศศาสตร์ผ่านสื่อใหม่

The area of learning with in this virtual reality class-room, would be covered ... The historical background and revolution of new media, the importance of new media, convergence of media, technology and innovation, internet, online social networking, law related to new media, the impact of new media, and applications of new media in communications. The application of information technology innovation in modern communication system, computer technology, internet, software for communication on the internet. Practice in the use of modern communication systems Communication. Selection and use of new media strategy. Technical presentations of new media communications.

บทบาทของชั้นเรียนออนไลน์กับการศึกษารายวิชา นศ 261 สื่อใหม่ CA 261 New Media

  • เป็นแหล่งรวบรวมสื่อ เอกสารประกอบการบรรยาย คำสอน รายวิชา นศ 261 สื่อใหม่ CA 261 New Mediaเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา ทบทวน และติดตามศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อย่างทั่วถึงทุกคน
  • เป็นสื่อสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
  • เป็นแหล่งให้การสอนเสริมของอาจารย์ผู้สอนแก่กลุ่มนักศึกษา
  • เป็นแหล่งคอยให้การสนับสนุนเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษา
  • เป็นสื่อและช่องทางในการส่งงาน การบ้าน หรือการส่งงานของนักศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน

การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและผู้ดูแลชั้นเรียนออนไลน์นี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์
สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์มือถือ 086-670-2972