เวชระเบียนสถาบันราชประชาสมาสัย

คำอธิบายชั้นเรียน

การเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่  ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานเวชระเบียน  สถาบันราชประชาสมาสัย