การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture) 2/57

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อประสานงานและแจ้งกิจกรรมในการเรียนรู้รายวิชาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช