คอมพิวเตอร์เพิ่มเติ่ม

ทรรศนีย์ เสนาะวิทย์

โรงเรียน วัดเจริญธรรม"เผอญศรีภูธรอุปถัม"

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6