การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3