การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดนุพล นิโอ๊ะ

สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3