ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

ลดาวัลย์ แสงศรี

โรงปาโมกข์วิทยาภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1