เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อภิวัฒน์ พาดี

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5