คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

พรพิมล หมอนคุด

โรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5