การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

ปัทมา เกตุรัตน์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1