การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1