วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5