วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุพิน สัญญะพล

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตย์อนุสรณ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5