เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ประภัสสร ฤกขะวุฒิกุล

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1