คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2