คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ชนะชัย อัยกูล

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2