คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชนะชัย อัยกูล

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2