วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับช่วงชั้นที่ 1