เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นะดา ขันธศักดิ์

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504)

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5