เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศุภสิทธิ์ ชูกิตติกุล

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

วิชานี้เป็นวิชาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เเก่ โปรแกรม Adobe Photoshop