เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศุภสิทธิ์ ชูกิตติกุล

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เเก่ โปรแกรม Adobe Photoshop