เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เเก่ โปรแกรม Adobe Photoshop