ม.4/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนวิชานี้จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ