ม.4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนวิชานี้จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ