เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สุกัญญา สังข์แจ่ม

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3