วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1