วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นริศรา สำแดงชัย

โรงเรียสาคลีวิทยา

วิชานี้เป็นวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1