วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

นริศรา สำแดงชัย

โรงเรียสาคลีวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1