การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) นี้ เป็นวิชาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5