การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

จิรภรณ์ นุชนวล

โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) นี้ เป็นวิชาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5