การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

อภิยุทธ์ ศรีเมือง

โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1