การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1