การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5