ง21248 วิชา การนำเสนอข้อมูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1