เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 20209 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สันติสุข กระทุ่มเขต

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา ง20209 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2, 1/4, 1/9, 1/15, และ 1/17 เวลา 1 ชั่วโมง