เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นัทธนิษฐ์ สิทธิศักดิ์

โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3