ง15101 วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1