ง15101 วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

ชัยวัฒน์ จันทนา

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี )

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1