คอมพิวเตอร์

ดวงกมล ทองเขียน

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1