เทคโนโลยีสารสนเทศ

พรกนก ประเสริฐคงแก้ว

โรงเรียนวัดยม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปปีที่ 6