เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กรรณิกา สาายหยุด

โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3